Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • uw telefoonnummer;
 • uw email-adres;
 • de ondertekende behandelovereenkomst;
 • gegevens over uw gezondheid;
 • aantekeningen over de gevoerde gesprekken en de uitgevoerde behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik bij waarneming (tijdens mijn afwezigheid) door een collega-therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing. De gebruikte gegevens worden hiervoor geanonimiseerd;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
 • uw telefoonnummer wordt gebruikt voor overleg;
 • uw email-adres wordt gebruikt voor het versturen van de behandelovereenkomst, bevestiging van afspraken en de facturen en voor overleg.


Als het nodig is om gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener, dan zal ik eerst expliciet uw

toestemming hiervoor vragen. Dit geldt ook als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

wordt vereist, 15 jaar bewaard. U heeft het recht om uw dossier in te zien.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw klantnummer en/of uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • consult Acupunctuur 24104


Dit privacyreglement maakt onderdeel uit van uw behandelovereenkomst. Door het ondertekenen van uw behandelovereenkomst gaat u akkoord met dit privacyreglement.